மலைகளின் இளவரசி!

புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டது Pillars Rocks View Point மற்றும் Coakers Walk -ல்லிருந்து.


Image hosted by Photobucket.com





Image hosted by Photobucket.com




Image hosted by Photobucket.com

click on images to view full size

 

வார்ப்புரு | தமிழாக்கம்